Algemene Voorwaarden

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Westcoastdetecting en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Westcoastdetecting en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Westcoastdetecting houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

1. Identiteit van Westcoastdetecting
Westcoastdetecting
Kasteelstraat 27
8660 De Panne
BTW: BE0683.288.982
2. Bestellen en afhalen bij Westcoastdetecting
Wanneer de klant een artikel uit de webshop van Westcoastdetecting bestelt en ervoor kiest dit bij Westcoastdetecting af te halen, staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in de winkel..
De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8).
Westcoastdetecting is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee elektronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

3. Bestellen en levering ter plaatse
De levering aan de klant wordt - na ontvangst van de betaling - gedaan op een door de klant gekozen adres te België. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8).
Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Westcoastdetecting zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Westcoastdetecting dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering.

4. Prijs
Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.
Alle prijzen zijn in Euro.
Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten.
Artikelen aangekocht op de webshop van Westcoastdetecting worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst verkoop op afstand, komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen. Westcoastdetecting aanvaardt dus geen enkele (contante) betaling bij afhaling noch levering.
De geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

5. Leveringsvoorwaarden
De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.
De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.
Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.
Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor. In geval van wederaanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt Westcoastdetecting het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

6. Leveringstermijn
De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Westcoastdetecting en zijn louter indicatief. Ze kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen.

7. Afhalen in winkel
Producten voor afhaling worden geleverd bij Westcoastdetecting. De producten blijven er 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd.


8. Overdracht van eigendom en risico‘s
Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Westcoastdetecting over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van Westcoastdetecting tot gehele betaling van de factuur.
Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.
Zolang Westcoastdetecting, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico‘s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van Westcoastdetecting kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel 5.

9. Herroepingsrecht
De klant heeft het recht aan Westcoastdetecting mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik doch enkel voor privépersonen.
Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop.
Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Westcoastdetecting zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 15 dagen na de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Westcoastdetecting eigenaar wordt van het product.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Westcoastdetecting. Verzendingen ‘port betaald door de bestemmeling‘ en ‘tegen rembours‘ worden geweigerd.
Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
Artikelen waarvan de verpakking - of deel ervan - zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;
De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via een aangetekend schrijven zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking. De klant kan het product ook afgeven aan het Westcoastdetecting, zonder enige kosten.
Bij afhaling door Westcoastdetecting van de artikelen zal een transportkost in rekening gebracht worden.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd.

10. Recht tot ontbinding
Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Westcoastdetecting, is Westcoastdetecting gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan Westcoastdetecting.
Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Westcoastdetecting gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

11. Vorderingen
Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten, zal aan de klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken van dergelijke producten. Dergelijk document zal mede worden ondertekend door een vertegenwoordiger van Westcoastdetecting, en zal in hoofde van de klant een afstand inhouden van diens recht om Westcoastdetecting of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant onverlet.

12. Garanties
12.1. Westcoastdetecting biedt 24 maanden garantie voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de factuur datum. Voor zoekschijven en onderwaterdetectors bedraagt de garantie slechts 12 maanden.
Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Westcoastdetecting, dan verbindt Westcoastdetecting er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.
Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen
12.2 Enkel de factuur of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Westcoastdetecting. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.
12.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.
12.4 Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):
in geval een derde partij, die niet rechtmatig door Westcoastdetecting werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;
in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;
in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is.
12.5. De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. Westcoastdetecting is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.
Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van Westcoastdetecting ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.
Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen
Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Westcoastdetecting in dit verband. Westcoastdetecting heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.


13. Risico‘s Internet
De klant is bekend met de beperkingen en de risico‘s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico‘s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Westcoastdetecting niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van Westcoastdetecting of internet, als gevolg van voormelde risico‘s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

14. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW.
Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door Westcoastdetecting aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.

15. Algemene bepalingen & bevoegde rechtbanken
15.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.
15.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen Westcoastdetecting en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Westcoastdetecting en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Veurne.

16 Intellectuele Eigendom
Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website van Westcoastdetecting is strikt verboden.